Jitsu edge server ver beta / 2023-09-08T11:36:41.000000Z. Configure Jitsu