Jitsu edge server ver beta / 2023-05-26T08:50:03.000000Z. Configure Jitsu