Jitsu edge server ver beta / 2023-03-27T11:33:30.000000Z. Configure Jitsu